Obchodní podmínky

Storno podmínky

  • V případě zrušení účasti na vzdělávací akci více než třicet (30) kalendářních dnů před jejím začátkem, můžete zažádat o vrácení celé částky uhrazené za vzdělávací akci. Žádost prosím zašlete v elektronické podobně na e-mail: mk@mk-consulting.cz.
  • V případě zrušení účasti na vzdělávací akci třicet (30) kalendářních dnů a nejpozději patnáct (15) kalendářních dní před jejím začátkem, činí storno poplatky 50% z částky uhrazené za vzdělávací akci.
  • V případě zrušení účasti na vzdělávací akci čtrnáct (14) kalendářních dnů a méně před jejím začátkem, činí storno poplatky 100% z částky uhrazené za vzdělávací akci. V tuto chvíli už je velmi málo pravděpodobné, že se podaří nahradit místo, které jsme Vám drželi, jiným účastníkem. Zároveň již vznikly náklady související s Vaší účastí na vzdělávací akci (př. pronájem prostor, příprava, náklady na hledání dalšího zájemce, aj.).
  • Na vzdělávací akci můžete místo sebe poslat náhradníka. Budeme rádi, pokud nás o tom budete informovat prostřednictvím e-mailu na adresu: mk@mk-consulting.cz společně s kontaktními údaji náhradníka.
  • Storno podmínky jsou platné od chvíle, kdy Vám potvrdíme Vaši účast na vzdělávací akci prostřednictvím e-mailu.

Ochrana informací při výběrovém řízení

Dovolujeme si Vás upozornit, že materiály poskytnuté při výběrovém řízení mají charakter obchodního tajemství a autorského díla, jsou výlučným vlastnictvím navrhovatele, a jsou poskytovány výlučně pro účely Vašeho zvážení spolupráce na navrhovaném projektu. Jakékoliv užití celku či části, konceptu nebo myšlenky v nich obsažených nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez předchozího výslovného souhlasu není dovoleno.

Ochrana osobní údajů

Osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb obchodu (jméno, příjmení, adresu, adresu místa dodání, telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifiky požadovaných služeb, školení nebo analýz).

Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci, a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití.

Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatelství.